Osaamisen näyttöön valmistava KKTT-kuvantamisen erikoiskurssi

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti: suuhygienisteille, lähihoitajille

 • sopii myös hammaslääkäreille, jotka aikovat osallistua yliopistolla järjestettävään KKTT-kuulusteluun (tämän kurssin lisäksi yliopiston määrittelemä kirjallisuus itseopiskeluna)

Osallistujamäärä: vähintään 10 henkeä

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja

 • osaa keskeiset KKTT-kuvantamista ohjaavat kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset
 • osaa soveltaa työssään säteilysuojelulainsäädäntöä ja ohjeistuksia
 • tunnistaa oman toimintansa edellytykset, oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset ja haitat
 • osaa KKTT-kuvausten toiminnallisen ja teknisen säteilysuojelun
 • perehtyy säteilyfysiikan perusteisiin ja KKTT-laitteen toimintaperiaatteeseen sekä kuvanmuodostukseen
 • ymmärtää resoluution, kenttäkoon ja kuvausohjelman valinnan vaikutukset tekniseen ja kliiniseen kuvanlaatuun sekä potilaan sädealtistukseen
 • hallitsee kuvaustekniikan sekä laitteen turvallisen käytön
 • pystyy hyödyntämään teoreettista tietoa sekä toimimaan oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteiden mukaisesti käytännön työtilanteissa
 • saa teoreettiset valmiudet toimenpidevastuussa olevan hammaslääkärin kirjallisten ohjeiden mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen (syvällisempi laitteen käyttöön liittyvä käytännön harjoittelu järjestetään tilaajan omissa toimipisteissä)
 • tunnistaa leukojen ja hampaiston anatomiset rakenteet ja osaa paikallistaa tutkimusalueen (ROI) osuvuuden
 • kykenee arvioimaan KKTT-tutkimusten kliinistä- ja teknistä kuvanlaatua
 • tietää laitteiden laadunvalvontaa koskevat ohjeet ja vastuut
 • tuntee KKTT-laitteen ja –kuvausten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet
 • kykenee Suomen Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeen 3.1 (+ ”STUK opastaa”- ohjeistus) mukaisesti tekemään KKTT-kuvauksia (*

 Kurssin toteutus

3 teoriapäivää (Imaqen Oy), joiden aikana käydään läpi seuraavat kokonaisuudet: hammasröntgentoiminnan perusteet, KKTT-tekniikan perusteet, KKTT-kuvantamisen tutkimusindikaatiot, kliininen fysiikka, KKTT anatomia, Säteilyturvakeskukset ohjeet ja ohjeistukset (ST-ohjeet), muu hammasröntgentoimintaa ohjaava lainsäädäntö, säteilyfysiikan- ja biologian perusteet, KKTT-laiteoppia, laadunvarmistus (ota yhteyttä, jos tarvitset yksityiskohtaisemman listan sisällöstä)

 • Itseopiskelua
 • 1 pv käytännön harjoittelua Imaqenin käyttökouluttajan opastuksessa toimeksiantajan omissa tiloissa.
 • Luentomateriaalit jaetaan sähköisesti (latauslinkit lähetetään sähköpostilla osallistujille kurssipäivän jälkeen).
 • Itseopiskelumateriaalit (esim. STUK-opastaa, ST-ohjeet, SEDENTEXTCT Guidelines ja harjoitteet) ladataan verkosta.

(*Tämän kurssin ulkopuolelle jää: Kirjallinen raportointi, KKTT-kuvaukset ohjauksessa. Näyttökokeen vastaanotto voidaan tilata meiltä, kun riittävä määrä KKTT-kuvauksia on suoritettu.

PYYDÄ LISÄTIETOJA/TARJOUS

 

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment