Imaqen Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Imaqen Oy:n asiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia koskien terveydenhuoltoalan palveluiden, laitteiden, ohjelmistojen ja tarvikkeiden kauppaa, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltuvin osin myös Imaqen Oy:n huolto-, tuki, – IT, – koulutus- ja muita vastaavia palveluita.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 1.1.2019 ja nämä ehdot korvaavat Imaqen Oy:n aiemmin voimassa olleet ehdot. Imaqen Oy voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta tai omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

Näissä toimitusehdoissa ”ostaja” tarkoittaa hankinnan tekijää, ”myyjä” Imaqen Oy:tä ja ”tavara” hankinnan kohdetta.

2. Tarjous

Kirjallinen tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen jättämisestä, ellei myyjä tarjouksessa muuta ilmoita.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, kuvat, piirustukset ja laskelmat ja muut materiaalit ovat myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

3. Tilaus

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen ja kun

 1. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun
 2. Ostaja on tilannut tavaran tai palvelun myyjältä ja kun
 3. Myyjä on vahvistanut tilauksen kirjallisesti

Sopimukseen ja vahvistettuun tilaukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti. Ristiriitatilanteissa sovelletaan näitä yleisiä toimitusehtoja ja seuraavia toimitusasiakirjoja

 1. Sopimus/tarjous liitteineen
 2. Ostajan tilaus
 3. Myyjän tilausvahvistus
 4. Kauppalasku

4. Hinnat

Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa (alv). Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään aina arvonlisävero (alv) voimassa olevan verokannan mukaan.

Tarjouksessa ja hinnastoissa käytettyjen tuotteiden ja palvelujen hinnat ovat vapaasti myyjän varastossa. Rahti ostajan ilmoittamaan paikkaan, vakuutukset, toimitusmaksut ja pientoimituslisät jäävät ostajan maksettavaksi, ellei kirjallisesti toisin sovita.
Hinnastoissa tai muissa julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat niiden julkaisuhetken hintoja. Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä tavaraan yleisesti soveltama hinta, ellei tarjouksessa, tilausvahvistuksessa, sopimuksessa tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa.

5. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen

Myyjä varaa oikeuden tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa tai sopimuksessa mainittu tai muuten ilmoitettu. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan hinnanmuutoksesta ostajalle heti, kun se on myyjän tiedossa.

6. Toimitusaika

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavarat tai palvelun tilauksessa tai sopimuksessa määritellyn toimitusajan mukaisesti, jollei toimitusajasta ole erikseen toisin sovittu.

7. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu

Tavaran katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdinkuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavarankuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja myyjälle viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta ostajan haltuun.

8. Tiedot tavarasta ja kuljetuspakkaukset

Myyjä vastaa tavaran ominaisuuksista tai sen käyttöön itse antamistaan tiedoista. Myyjä ei vastaa tavaran valmistajan tai jonkun toisen maahantuojan antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei myyjä ole niitä ostajalle välittänyt ja ellei tällaisessa tapauksessa voida osoittaa myyjän olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä.

Tavara toimitetaan valmistajan tai maahantuojan pakkauksissa tai niin vaatiessa erilisissä kuljetuspakkauksessa.

9. Maksuehdot

Maksut maksetaan ainoastaan laskua vastaan.

 1. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei kirjallisessa sopimuksessa ole muuta sovittu. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron tai myyjän laskuun merkityn yleisesti soveltaman viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset. Maksuhuomautuksen lähettämisestä veloitamme 5 euroa.
 2. Asennettavissa laitetoimituksissa maksuajan alkamispäivä on aikaisintaan laitteen vastaanottopäivä.
 3. Jos ostajalla on erääntyneitä tavara, palvelu tai korkolaskuja on myyjällä oikeus muuttaa sopimuksessa sovittuja maksu-, ja toimitusehtoja tai kieltäytyä toimittamasta tavaraa

10. Toimitusehdot

 1. Tarvikkeiden ja pienlaitteiden toimitusehto on EXW (Incoterms 2010, noudettuna), jolloin myyjällä on oikeus järjestää kuljetus ostajan puolesta ja veloittaa tästä aiheutuneet kustannukset ostajalta.
 2. Asennettavien sairaalalaitteiden toimitusehto on CIP (Incoterms 2010, kuljetus ja vakuutus maksettuina). Laitteet toimitetaan vapaasti ostajan osoittamassa paikassa käyttökuntoon asennettuna.
 3. Pientoimituslisä on 20€, alv 0% alle 100 euron tilauksissa
 4. Toimitusmaksu alle 21 kg pakettien ovelta-ovelle-palvelun kautta 25€, alv 0%
 5. Muiden kuljetusten toimitusmaksu on 19€ + todelliset kuljetuskustannukset ja huolintamaksut voimassa olevien kuljetushinnastojen mukaisesti (alv 0%). Lopulliset toimituskulut määräytyvät lähetyksen koon, valitun kuljetusmuodon ja -ajan mukaan. Myyjä pyrkii valitsemaan ostajan kannalta kustannustehokkaimman kuljetusmuodon.

11. Vakuutus

Myyjä vakuuttaa tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi silloin kun ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.

12. Takuu

Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen takuu. Eri valmistajien ja maahantuojien takuuehdot ovat osa tavarantoimitusasiakirjoja ja sopimusta.

13. Vastaanotto tarkastus ja virhe tavaran toimituksessa

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä myyjälle kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai virheen ilmenemisestä tai muutoin ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen.

Virhetilanteissa myyjällä on oikeus valita, korjataanko tavara myyjän toimesta, toimitetaanko tilalle uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle vai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle korjattavaksi takuuehtojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavaran väärästä käytöstä, normaalista kulumisesta tai huononemisesta, varastoinnista tai asennuksesta, joka on tehty myyjän tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti. Myyjä ei vastaa myöskään huoltotoimenpiteistä tai muutoksista, jotka on tehty myyjän tai valmistajan ohjeiden vastaisesti.

14. Käyttökoulutus

Myyjän antamasta tavaran tai laitteen tai ohjelmiston käyttökoulutuksesta ja niiden kustannuksista sovitaan aina erikseen.

15. Palautukset

Myydyn laitteen tai tavaran vapaaehtoisesta palautuksesta pitää nimenomaisesti sopia etukäteen myyjän kanssa ja myyjän on hyväksyttävä palautus. Palautettavat tavarat hyvitetään toimitusasiakirjoissa tai myyjän kanssa sovitulla tavalla edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä myyjälle niiden alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinnasta 80% (alv 0 %). Palautus tapahtuu ostajan kustannuksella ja vaaranvastuulla.

Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautuslomake/rahtikirja, josta ilmenee myyjän antama palautusnumero ja myyjän edellyttämät tiedot koskien palautettavaa tavaraa.

16. Toimitusviive

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai, jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta. Vastaavasti ostaja on velvollinen ilmoittamaan etukäteen myyjälle, mikäli tavaran tai palvelun vastaanottaminen ilmeisesti tulee viivästymään.

17. Sopimuksen purku

Ostajalla on oikeus kaupan purkuun myyjästä johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei myyjä ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.

Myyjällä on oikeus kaupan purkuun, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Myyjällä on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Myyjä pidättää oikeuden kaupan purkuun, vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa myyjällä on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

18. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista näistä yleisistä ehdoista poikkeavalla tavalla. Tähän sopimukseen perustuva myyjän korvausvastuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

19. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä valmistajaa tai maahantuojaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi. Myyjän on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa ostajalle ylivoimaisen esteen alkamisesta ja päättymisestä.

20. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei tavaran laadusta muuta johdu. Vaaranvastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä määräytyy kohdan 6. mukaan.

20. Erimielisyydet

20.1 Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassaolevaa oikeutta.

20.2 Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jätetään yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

 

21. Yleisiä määräyksiä

21.1 Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.

21.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintään käyttäen.

21.3 Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.

 

Tilauksiin ja toimituksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Asiakaspalveluumme: orders@imaqen.com, puhelin 044 7210530.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.