Leukojen ja hampaiston KKTT-kuvantaminen, 4 pv

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti suuhygienisteille (sopii myös hammashoitajille, lähihoitajille ja hammaslääkäreille)

KURSSIN TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja

 • osaa keskeiset KKTT-kuvantamista ohjaavat kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset sekä säteilysuojelulainsäädännön ja ohjeistuksen (työssä soveltaminen)
 • tunnistaa oman toimintansa edellytykset, oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset ja haitat
 • osaa KKTT-kuvausten toiminnallisen ja teknisen säteilysuojelun
 • perehtyy säteilyfysiikkaan ja KKTT-laitteen toimintaperiaatteeseen sekä kuvanmuodostukseen
 • ymmärtää resoluution, kenttäkoon ja kuvausohjelman valinnan vaikutukset tekniseen ja kliiniseen kuvanlaatuun
 • hallitsee kuvaustekniikan sekä laitteen turvallisen käytön
 • ymmärtää oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet käytännön työtilanteissa
 • saa teoreettiset valmiudet toimenpidevastuussa olevan hammaslääkärin kirjallisten ohjeiden (lähete) mukaiseen potilaan KKTT-kuvauksen suorittamiseen
 • tunnistaa leukojen ja hampaiston anatomiset rakenteet ja osaa paikallistaa tutkimusalueen (ROI) osuvuuden
 • kykenee arvioimaan KKTT-tutkimusten kliinistä- ja teknistä kuvanlaatua
 • tietää laitteiden laadunvalvontaa koskevat ohjeet ja vastuut
 • tuntee KKTT-laitteen ja –kuvausten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet
 • kykenee Suomen Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeen 3.1 (+ ”STUK opastaa”- ohjeistus) mukaisesti tekemään KKTT-kuvauksia suoritettuaan näyttökokeen

Opinnot vastaavat STUK:in säteilyturvallisuusohjeen (ST 3.1) vaatimuksia, jonka mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi suuhygienisti tai suun terveydenhuollon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja) voi tehdä toimenpiteestä vastuussa olevan hammaslääkärin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti leukojen ja hampaiston alueen KKTT-kuvauksia. Seuraamme ST 1.7 Liitteen A (1-5.1) säteilysuojelukoulutuksen sisältöä ammattiryhmälle soveltuvalla tavalla.

 

KURSSIN TOTEUTUS

 • 3 teoriapäivää
 • 1 pv käytännön kuvanoton harjoittelua röntgenhoitajan/käyttökouluttajan opastuksessa toimeksiantajan vastaanotoilla. Suositeltava ryhmäkoko kuvanoton harjoittelussa 4-6 henkeä.
  • Päivän aikana suoritetaan myös lopputesti, jonka avulla palautetaan mieleen kurssilla läpikäyty teoreettinen tieto.

Näyttökoe – suuhygienistit, lähihoitajat

Osaamisen näytön vastaanotto ja arviointi tilataan Imaqenilta, kun riittävä määrä KKTT kuvauksia on suoritettu ohjauksessa. Suositus 25 kuvausta raportoituna (=kuvauspäiväkirja) sekä vastaanoton KKTT-laitteen laadunvarmistustoimenpiteet opeteltuna.

 

Lisätietoja: Imaqen Oy – Hannele Palm, Koulutuspäällikkö, puh. 040 844 5533, hannele.palm (at) imaqen.com

Käytännön_harjoittelu_KKTT_Qmedical_2017

Käytännön kuvanoton harjoittelua KKTT-kurssilla.